พระรัตนตรัย-ไตรสรณาคมน์

Thursday, July 13, 2006

พระรัตนตรัย-ไตรสรณาคมน์


"พระไตรรัตน์"ชัดใสในดวงจิต สิงสถิตนวลผ่องที่มองเห็น
สงบ-สว่างกระจ่างใจ-นิ่ง-ใสเย็น ดั่งวันเพ็ญเต็มฟ้าสถาพร
"ไตรสรณาคมน์"ขอก้มกราบ ศิโรราบบาทบพิตรอดิศร
"พระพุทธ-พระธรรม-พระสงฆ์"ทรงอวยพร เป็นบทกลอนสุนทรสวัสดิ์เร่งรัดตน
ขอถึง"พระรัตนตรัย"คุ้มภัยผอง ที่หมายปอง"พุทธะ"เด่นจงเป็นผล
"ขอถึงธรรม"นำชีวาเลิศกว่าคน ขอถึงผล"โพธิญาณ"ด้านปัญญา-
ในอนาคตกาลประมาณรู้ ให้ต่อสู้มารขจัดตัดปัญหา
"เผยแพร่พุทธธรรม"นำปัญญา สว่างจ้าดั่งอาทิตย์นิจนิรันดร์
เพื่อจรรโลงพุทธศาสน์ประกาศธรรม กุศลนำพ้นทุกข์พบสุขสันติ์
"วิปัสสนา"แจ่มใสวิไลวรรณ ฌาน-ญาณมั่นดำรงคงอาจินต์
"บรรลุธรรม"ล้ำเลิศประเสริฐศักดิ์ ด้วยใจภักดิ์"พุทธญาณ"เปี่ยม"ทาน-ศีล-
ภาวนา"-รู้ตัว-ชั่วชีวิน จบธรรมสิ้นถึง"ตัวรู้"สู่นิพพาน ฯ
พุทธญาณ
Buddhayan@gmail.com